Sploš­ni pro­da­j­ni po­go­ji druž­be Zult­ner Me­tall GmbH

1. Splošno

Za naročila (naloge) družbe Zultner Metall GmbH (v nadaljevanju »naročnik«) veljajo izključno ti prodajni pogoji. V kolikor določila, niso navedena v teh prodajnih pogojih, veljajo ustrezni zakonski predpisi. S sprejetjem in izvedbo naših naročil dobavitelj v celoti soglaša z našimi prodajnimi pogoji. Kateri koli drugi prodajni pogoji dobavitelja si izrecno nasprotujejo.

 

2. Naročilo

Za vsebino naročila velja naročilo naročnika, podano pisno ali prek telefaksa. Ustna naročila in dopolnila, spremembe ter kakršna koli odstopanja so obvezujoča šele s pisno potrditvijo oz. potrditvijo prek telefaksa.

 

3. Standardi

Standardi, navedeni pogodbeni in nabavni dokumentaciji družbe Zultner Metall GmbH (npr. ÖNORM, EN, ISO, DIN), se nanašajo na trenutno izdajo. Ločena oznaka datuma izdaje ni navedena. Če je bil naveden sklic na izdaje, je prav tako naveden datum ustreznega standarda.

 

4. Potrditev naročila

Naročila mora dobavitelj najpozneje v petih dnevih od naročila pisno potrditi z navedbo številke naročila. Spremembe ali odstopanja so veljavna le, če jih naročnik izrecno potrdi v pisni obliki. Če se naročnik ne javi, to pomeni, da je bilo naročilo v celoti sprejeto. V vsakem primeru se pogodba, vključno z našimi prodajnimi pogoji, realizira, ko dobavitelj naročeno blago dostavi naročniku.

 

5. Rok dobave

Rok dobave in storitve se prične z datumom naročila. Če rok ni dogovorjen, je treba dobavo ali storitev opraviti nemudoma (takoj). V primeru zamude pri dobavi ali storitvi se dobavitelj obvezuje, da bo nemudoma obvestil naročnika pisno ali prek telefaksa ter navedel vzroke za zamudo ter predvideno obdobje zakasnitve. Naročnik se ne zaobvezuje sprejeti dobave blaga ali storitev pred dogovorjenim rokom dobave. Sprejem dobav pred rokom dobave ne vpliva na rok plačila.

 

6. Zakasnitev, odstop in pogodbena kazen

Pri zakasnitvi dobave (storitev) ali nepopolni dobavi (storitev) je naročnik – brez vložitve nadaljnjih zahtevkov, zlasti odškodninskih zahtevkov – upravičen do prekinitve pogodbe v 14. dneh oz. da še naprej vztraja pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Nastavitev dovoljenega obdobja ni zahtevana pri fiksnih poslih. Naročnik je v primeru odstopa od pogodbe zaradi zamude dobavitelja upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % skupne vrednosti naročila in v primeru zakasnjene izpolnitve pogodbenih obveznosti brez odstopa do 1 % skupne vrednosti naročila za vsak začeti teden zamude pri dobavi. Naročnik ima prav tako pravico zahtevati dodatno oškodovanje iz naslova odškodnine.

 

7. Dobava blaga in prenos tveganja

Dobavitelj se zaobvezuje dobave (storitve) in pošiljke brez stroškov pošiljanja, na način, ki je ustrezno zavarovan za transport, ter na lastne stroške izvesti na dogovorjeni kraj dobave in pri tem prevzema morebitna tveganja. (DDP skladno s pogoji Incoterms 2000) Tveganja in stroške embalaže v celoti prevzema dobavitelj. Če naročnik izjemoma prevzame te stroške, je v tem primeru dobavitelj prav tako odgovoren za morebitne poškodbe, nastale zaradi neustrezne embalaže. Dobavljeno blago mora biti predano pooblaščenim pogodbenikom na ciljnem mestu. Prevzem in potrditev vsebine dostave na dobavni ali špedicijski dokumentaciji – tako kot plačilo – ne pomeni sprejetja dobave brez poškodb ali manjkajočih se komponent. Nevarnost naključne izgube blaga naročnik prevzame šele, ko dobavitelj dobavo (storitev) preda pooblaščenemu pogodbeniku naročnika (7.2).

 

8. Jamstvo

Dobave in storitve dobavitelja morajo biti skladne s splošnimi in posebnimi standardi, zlasti s predpisi za zaščito delavcev in priznanimi pravili na področju varnostne tehnologije, ki veljajo v Avstriji. Obdobje jamstva za dobavljeno blago naročniku velja dve leti, ne glede na daljše zakonske ali pogodbene roke. To obdobje začne veljati z izpolnjeno predajo blaga. Izvajalec ne upošteva ugovore zakasnelih zahtevkov o pomanjkljivosti. Plačila se izvedejo skladno s hitro rezervacijo reklamacije za primer pomanjkljive storitve.

 

9. Odškodnina

Naročniku so v polni meri na voljo zakonsko določeni odškodninski zahtevki, vračila in kazni, tudi če je v prodajnih in dobavnih pogojih dobavitelja navedeno drugače. Morebitne sporne izključitve odgovornosti so tako neučinkovite.

 

10. Cene in plačilni pogoji

Vse cene so fiksne in ne vključujejo prodajnega davka, ostalih davkov, dajatev itd. Plačilni pogoji so dogovorjeni ločeno. Pričetek plačilnih rokov
a) z datumom računa;
b) ne prej kot z dnevom prevzema blaga pri nas;
c) brezpogojni računi ne sprožijo plačilnega obdobja.
Plačila je mogoče zadržati do razrešitve pritožb v zvezi s pomanjkljivostmi, pri čemer to ne vpliva na morebitne popuste naročnika.

 

11. Pridržanje lastninske pravice, prenosi in kompenzacija

Vse dobave naročniku morajo biti brez pridržanj lastninske pravice. Takšna opozorila so neučinkovita tudi brez našega izrecnega ugovora. Dobavitelj ni pooblaščen za prenašanje zahtevkov zoper naročnika na tretje osebe. Naročnik mora v primeru nepogodbenega prenosa dobavitelju poravnati dolžniške obveznosti. Naročnik je vedno upravičen, da zahtevke zoper njega ali z njim povezanim podjetjem, ki jih je vložil naročnik, poravna z zahtevki dobavitelja.

 

12. Kraj izvršitve, pristojnosti in veljavna zakonodaja

Kraj izvršitve je naslov dobave, ki ga navede naročnik, oz. kraj izvedbe storitve. Za vse pogodbe in pravne spore, ki nastanejo iz te pogodbe, je izključno pristojno avstrijsko materialno pravo, vendar ne prodajno prvo ZN (BGBI. 1988/96). Pristojno sodišče v Gradcu predstavlja izključno kompetentno sodišče, razen v primeru, da želimo tožbeni postopek izvesti na drugem pristojnem sodišču.

 

13. Salvatorična klavzula

V kolikor so posamezne točke teh splošnih pogojev poslovanja neučinkovite, to ne vpliva na preostale točke teh pogojev nakupa. Namesto neučinkovitega pravila teh pogojev nakupa veljajo predvideni zakonski predpisi. V primeru, da takšni predpisi niso na voljo, je treba posamezne vrzeli zapolniti z dodatki k pogodbi.

Shop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12