Sploš­ni po­go­ji pos­lo­van­ja

1. Veljavnost poslovnih pogojev 

Za našo dobavo in druge storitve veljajo izključno spodaj napisani splošni prodajni pogoji. Vsem morebitnim nakupnim pogojem kupca/naročnika s tem izrecno oporekamo. Kupec/naročnik se strinja, da se pogodbe sklepajo izključno na podlagi tukaj navedenih prodajnih pogojev.
Ti prodajni pogoji za dobavo in druge storitve veljajo tudi za naknadna naročila, tudi če teh pogojev izrecno ne navajamo več.
Drugi poslovni pogoji kupca/naročnika lahko postanejo predmet pogodbe samo v primeru, če smo jih pismeno odobrili in kupec/naročnik lahko dokaže, da se je pogodil za vse posamezne drugačne pogoje.
Odstopanje od zahtevane oblike pismenega obrazca mora biti izraženo v pismeni obliki.
Pogajanja za izpolnjevanje pogodbe z naše strani ne veljajo kot strinjanje s pogodbenimi pogoji, ki se od teh pogojev razlikujejo. Tukaj navedene prodajne pogoje kupec/naročnik prizna s prevzemom robe oziroma storitve, njegovi pogodbeni pogoji so s tem izključeni.

 

2. Ponudbe, predračuni, sklenitev pogodbe 

Naše ponudbe, predračuni in ceniki so neobvezujoči in neobvezni. Dobavne in izvršne pogodbe postanejo za nas pravnomočne, ko pismeno potrdimo naročilo, odpošljemo robo ali izdamo račun.
Velja, da se kupec/naročnik strinja s potrdili o naročilu in prilogah, če nam v osmih dneh po datumu izstavitve ni poslal pismenega ugovora.
Pridržujemo si običajno komercialno odstopanje dobavnih artiklov in storitev, v kolikor s tem ni povezana večja sprememba funkcije in kvalitete artiklov in je sprememba sprejemljiva za kupca/naročnika.

 

3. Cene 

Cene so – če ni izrecno drugače dogovorjeno – neto EXW in ne vključujejo davka na dodano vrednost, stroškov pakiranja, rezanja in tudi ne dodatkov za zlitino. Vsakokraten dodatek zlitine, ki velja na dan dobave, obračunamo na podlagi dnevnega borznega tečaja in dobavljene količine.
Vse dodatne stroške kot so stroški prevoza, zavarovanja, izvoza, tranzita in uvoza ali druga dovoljenja, kot so overovitve, gredo v breme kupca/naročnika. Prav tako nosi kupec/naročnik stroške vseh vrst davkov, dajatev, taks in carinskih dajatev. Pri naročilih pod 100 EUR neto vrednosti blaga si pridržujemo pravico obračunati ta znesek (100 EUR) kot najmanjšo vrednost naročila.

 

4. Dobavni rok, dobavna količina, tolerance 

Naši podatki o dobavnih rokih veljajo kot informativni in neobvezujoči. Možna je delna dobava.
Če prekoračimo določen dobavni termin, potem se šteje, da gre za zamudo, šele če je kupec/naročnik postavil določen podaljšani rok in tudi ta ni bil izpolnjen.
Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi in storitvah ali neizpolnjevanja obveznosti so izključeni, razen če gre z naše strani za naklepno ravnanje ali veliko malomarnost. Kazenski zahtevki so izključeni v vseh primerih.
Dobava ni obvezna, dokler je kupec/naročnik v zaostanku s plačilom.
Odstopanje mase, teže in materiala je dopustno po DIN/EN, avstrijskih tehničnih standardih ali veljavni poslovni praksi. Druga odstopanja zahtevajo posebno pogodbo.
Glede na dobavno količino si pridržujemo pravico do odstopanja ± 10 % od dobavne količine.

 

5. Lastninski pridržek 

Dobavljeno blago ostane naša last, dokler ni v celoti plačano.
Tudi če kupec/naročnik ali tretja oseba dobavljeno blago pred potekom lastninskega pridržka po naročilu predela, več stvari pomeša ali poveže, naše lastništvo nad dobavljenim blagom ne propade. V tem primeru smo solastniki novega ali povezanega artikla v odnosu obračunske vrednosti odškodninskega zahtevka do vrednosti novega ali povezanega artikla.
Kupec/naročnik nam takoj odstopa vse svoje zahteve in posebne pravice iz morebitne nadaljnje prodaje, najema ali zakupa in iz lizinga, celo če je bilo dobavljeno blago prej povezano ali obdelano z drugimi artikli. Kupec/naročnik mora v svoje knjige obvezno vnesti ustrezen zaznamek. Nadalje mora kupec/naročnik pri nadaljnji odsvojitvi blaga, za katerega velja odškodninski zahtevek, kot je najem, zakup ali lizing, v primeru odškodninskega odstopa, že v dobavnici, najkasneje pa na računu obvezno označiti, da mora tretja oseba dolg kupca/naročnika, ki je razbremenjen obveznosti, poravnati nam.
Če je dobavni artikel skupaj z drugimi predmeti brez ali po povezavi ali predelavi odsvojen ali prepuščen v uporabo, velja odstop samo v višini dolžnega zneska nakupne cene. Nadaljnji odškodninski zahtevki s tem niso izključeni. Kupec/naročnik je pooblaščen, da razpolaga s spodaj navedenim blagom pod odškodninskim zahtevkom pri nadaljnji prodaji z odlogom plačila nakupne cene samo pod pogojem, da istočasno z odsvojitvijo obvesti drugega kupca o zaščitnem prenosu terjatve in prenos terjatve označi v poslovnih knjigah.

 

6. Vračilo blaga 

Kupec lahko blago vrne izključno na podlagi naše predhodne odobritve. Stroške prevoza in tveganja krije pošiljatelj.
Za neoporečno in nespremenjeno blago dajemo dobropis za material, ki mu odštejemo 10 % vrednosti blaga za manipulativne stroške.
Posebnih izvedb, artiklov, ki jih ni na zalogi, in materiala za razrez ni možno vračati.

 

7. Dobava, pakiranje in prenos tveganja 

Blago dobavimo EXW po veljavni transportni klavzuli (Incoterms), če v tukaj navedenih prodajnih pogojih ni drugače določeno.
Dobava se izvrši v času, v katerem smo po dobavnem roku v označenem skladišču kupcu pripravili blago za odpremo ali jo predali prevozniku. To se zgodi tudi takrat, kadar gre na podlagi posebne pogodbe prevoz na naše stroške ali prevoz organiziramo in vodimo mi.
Ko je dobava izvršena po predhodnih določilih, preide tveganje za dobavni artikel v breme naročnika.
Kot je običajno, dobavljamo blago zapakirano in zaščiteno pred zunanjimi vplivi. Stroške za to nosi kupec/naročnik.
Zavarovanje pred poškodbami kakršnekoli oblike je obveznost kupca/naročnika.
Tudi če moramo za zaščito blaga na podlagi posebne pogodbe poskrbeti mi, velja po naročilu in gre na račun in tveganje naročnika.
Če moramo blago na podlagi posebne pogodbe dobaviti na lastne stroške ali na stroške kupca/naročnika, se lahko vedno sami odločimo za vrsto prevoznega sredstva. Pri izvozu v tujino gredo vsi stroški carine ter drugih izvoznih in uvoznih dajatev v breme kupca/naročnika.
Če natovarjanje, transport ali prevzem iz kakršnegakoli razloga, za katerega je odgovoren kupec/naročnik, zamuja, smo upravičeni po pravičnem preudarku na stroške kupca/naročnika blago uskladiščiti, upoštevati vse ustrezne zaščitne ukrepe za ohranitev blaga in jih vsakokrat zaračunati, čeprav skladiščenje ni obvezno.
Če blago naložimo na prevozno sredstvo, ki ga je priskrbel kupec/naročnik oz. ga raztovorimo na označenem mestu, drugače, kot je navedeno v dobavni klavzuli EXW, ki je določena v pogodbi, se kupec/naročnik obvezuje, da nas ne bo bremenil za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala, kot tudi za bremenitev po tretji osebi. Za poškodbe v dobavljenem blagu ne odgovarjamo.
Priznavamo samo veljavno transportno klavzulo (Incoterms).

 

8. Garancija

Jamčimo za neoporečnost dobavljenega blaga v skladu s podatki v naročilu. Reklamacija je obvezna pri vidnih napakah takoj pri prevzemu blaga, pri skritih napakah takoj po odkritju, v tem primeru pa pri siceršnji izključitvi garancijskih zahtev in/ali povračila škode najkasneje v štirih tednih po dobavi blaga. Kupec/naročnik mora takoj ob dobavi preveriti neoporečnost blaga.
Pri upravičeni in takojšnji reklamaciji vzamemo blago v soglasju s kupcem/naročnikom nazaj in poskrbimo za nadomestno dobavo. Kupec/naročnik je seznanjen s tem, da imamo pravico do izboljšav. Iz tega razloga nam mora kupec/naročnik omogočiti določen rok za popravila, preden sme razdreti pogodbo. Pri vseh zamenjavah jamčimo samo do višine lastnih stroškov.
Za škodo, ki bi nastala z zamudo pri dobavi, z malomarno ali nepopolno dobavo in/ali storitvami, jamčimo samo pri naklepnem ali malomarnem ravnanju. Garancija za lažjo malomarnost je izključena. V nobenem primeru ne jamčimo za izpad dobička. Dokazila o naklepnih napakah in malomarnosti mora v vsakem primeru predložiti kupec/naročnik.
V primeru reklamacije nam mora kupec/naročnik takoj dati priložnost, da se o pomanjkljivostih prepričamo, na razpolago nam mora dati sporno blago ali vzorce, da lahko opravimo kontrolo.
Kakršnekoli informacije in svetovanje z naše strani, tudi če je v obliki za kontrolo namenjenega priporočenega blaga ali nasvetov v zvezi s povpraševanjem, je za nas informativno in kupca/naročnika ne odveže obveznosti lastne kontrole ustreznosti za določene namene.
Na sploh jamčimo pri poškodbi pogodbenih, pred pogodbenih in izven pogodbenih obveznosti samo pri naklepni poškodbi ali hudi malomarnosti. Za lažjo malomarnost nikoli ne prevzemamo jamstva, tudi ne za ves izpad dobička. Garancija ne velja za izdelke z napako po zakonu o garanciji proizvodov v trenutno veljavni izdaji, v kolikor sploh jamčimo po tem zakonu.

 

9. Plačilni pogoji 

Kupec/naročnik je dolžan nakazati plačilo na podjetje, ki je izdalo račun, brez kakršnihkoli odtegljajev, kot so skonti, stroški, davki in takse, v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji, tako da je na dan zapadlosti znesek v celoti poravnan.
Naše račune poravnajte takoj v neto znesku, razen če ni bilo izrecno v pismeni obliki drugače dogovorjeno.
Obveznosti iz plačila lahko izvedete samo z nakazili neposredno na naš naslov.
Kupec/naročnik sme računati samo z nespornimi ali pravnomočno določenimi terjatvami. Kupcu/naročniku v nobenem primeru ne pripada zadržna pravica.
Samo pri prekoračitvi nezadolženih plačilnih pogojev zaračunavamo obresti v višini 6 % na zapadli obrok, najmanj pa 10 % na leto za stroške opomina in inkasa.

 

10. Višja sila 

Dogodki, ki so izven našega vpliva, nas trajno odvezujejo od izpolnjevanja dospelih terjatev.

 

11. Pristojno sodišče 

Kraj sklenitve in pristojno sodišče je v Grazu. V uporabi je izključno avstrijsko stvarno pravo, vendar ne določila Dunajskega UN-sporazuma z dne 11. aprila 1980 o pogodbah o mednarodni trgovini (UN-Kaufrecht, BGBI. 1988/96).

 

12. Salvatorična klavzula 

Če bi bile posamezne točke teh splošnih prodajnih pogojev neveljavne, potem ostanejo vse ostale točke teh prodajnih pogojev nedotaknjene. Namesto neveljavnih smernic uporabimo za to predvidene zakonske določbe. Zaradi tega luknjo, ki nastane, zapremo z dodatno razlago pogodbe oz. z analogijo.
Tudi odstop od te zahteve je vezan na pisno obliko.

 

Shop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12